Dokumenty

STATUT SZKOŁY - pobierz TUTAJ

 

Poniżej w linkach dokumenty Szkoły Podstawowej na Jazach:

1. Umowa na świadczenie usług cateringowych - TUTAJ

2. Deklaracje - pakiet - TUTAJ

3. Deklaracja basen - TUTAJ

4. Regulamin zajęć na basenie - TUTAJ

5. Deklaracja świetlica - TUTAJ

6. Regulamin wycieczek szkolnych - TUTAJ

7. Regulamin świetlicy szkolnej - TUTAJ

8. Deklaracja uczestnictwa w wycieczce szkolnej - TUTAJ

9. Podanie do klasy II i III - TUTAJ

10. Podanie do klas IV-VIII - TUTAJ

11. Pakiet deklaracji dla rodziców kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

12. Regulamin KP Turbacz - TUTAJ

13. Regulamin sekcji KP Turbacz - TUTAJ

 

 

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Osiedle Kaptarz 40, tel: 570 455 075, mail: [email protected]

 2. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce oraz w celu promocji działań szkoły.

 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w . Wyjątek stanowi przetwarzanie wizerunku, który odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

 4. Odbiorcami danych osobowych uczniów jest UMiG Niepołomice, w przypadku przeniesienia ucznia – jego nowa szkoła, SIO.

 5. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy ustanowione prawem lub do odwołania zgody.

 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: [email protected]
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:45 -11:30
 • 5. 11:50 - 12:35
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:55 - 14:40
 • 8. 14:50 - 15:35
 • 9. 15:45 - 16:30
 • 10. 16:40 - 17:25