Zajęcia
Thumbnail

Szkolne Koło Wolontariatu

Poniedziałek: 15:45 - 16:30
Klasa: 8A, 8B, 8C
Sale: Biblioteka,

• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
• Kształtowanie postaw prospołecznych.
• Rozwijanie empatii i tolerancji.
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
• Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
• Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży w szkolne

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. 

 

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25